Regulamin szkoleń

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Strona iSmart.com.pl prowadzona jest przez spółkę Kulig & Kulig sp. z o.o., ul. Krzemionki 24/7, 30 – 525 Kraków, KRS: 0000762154, NIP: 6751683669, REGON: 38201194400000 – dalej “Spółka”.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów oraz dokonywania płatności za udział w szkoleniach otwartych oferowanych przez Spółkę na stronie iSmart.com.pl. 

§ 2. Złożenie zamówienia i zawieranie umów

 1. W celu złożenia zamówienia uczestnictwa w szkoleniu, konieczne jest dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie Spółki, podanie wymaganych podczas zamówienia danych oraz dokonanie zapłaty. 
 2. W przypadku składania zamówienia w imieniu firmy, podaje się także dane teleadresowe firmy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP firmy.
 3. Treści zamieszczone na stronach Spółki stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi skierowanie do Spółki oferty zawarcia umowy.  
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zgłoszenia. 
 5. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez Spółkę zgłoszenia Klienta. Akceptacja zgłoszenia następuje nie wcześniej niż po dokonaniu płatności. Spółka prześle Klientowi informację o zawarciu umowy wraz z fakturą za szkolenie.

 § 3. Płatności i faktury

 1. Płatności za szkolenia można dokonywać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą płatności online Przelewy24.pl. 
 2. Tradycyjne przelewy bankowe mogą być dokonywane na konto Spółki: ING 18 1050 1445 1000 0090 8049 9230. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Spółki.
 3. Na żądanie Klienta Spółka po dokonaniu zgłoszenia może wystawić i przesłać na podany przez Klienta adres e-mail fakturę pro-forma. 

§ 4. Uczestnictwo w szkoleniach oraz odstąpienie od umowy

 1. Brak uczestnictwa Klienta w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu opłaty. 
 2. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia, bez podania przyczyny. Dokonana opłata podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt 3.  
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, dokonana opłata nie podlega zwrotowi. 
 4. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku odwołania szkolenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Spółkę, opłata za szkolenie podlega zwrotowi w pełnej wysokości. 

§ 5. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Klient może złożyć reklamacje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia, w formie pisemnej lub na adres kontakt@prawoszkolenia.pl. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w ciągu 21 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany pisemnie lub e-mailowo.  
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, informując Klienta o dokonanej zmianie najpóźniej na 7 dni przed pierwotnie planowanym terminem szkolenia. Klienta może w takim przypadku odstąpić od umowy, otrzymując pełny zwrot dokonanej opłaty. 
 3. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.